Eco Consulta. Consultora ambiental

 
 
  Inici Territori i paisatge Gestió ambiental Avaluació ambiental Natura Informes
 
 

 

Eco Consulta. Consultora ambiental ofereix de manera oberta legislació diversa sobre el medi ambient.

En aquesta secció hom trobarà un recull sobre la legislació ambiental de les Illes Balears, de l'Estat Espanyol i de la Unió Europea.

Els documents es troben en fromat PDF. Caldrà tenir instal·lat un lector Acrobat.

Per accedir-hi "clicar" sobre la bandera.


IMPACTE AMBIENTAL
UE
Directiva 85/337/CEE (modificada por la Directiva Directiva 97/11/CE, de 3 marzo 1997), de 27 junio 1985, del Consejo. Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
UE
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
ESP
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
IB
Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
IB Decret llei 3/2009 de 29 de maig de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears

GESTIÓ AMBIENTAL
UE
Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
UE
Decisión de la Comisión, de 7 de septiembre de 2001, que determina unas Directrices para la aplicación del Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UE
Recomendación de la Comisión Europea, de 7 de septiembre de 2001, por la que se determinan unas Directrices para la aplicación del Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
ESP
Real Decreto 85/1996, de 26 De enero, por el que se establece normas ara la aplicación del Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
IB
Decret 145/2001, de 21 de desembre, de designació de l'organisme competent previst en el Reglament 761/2001, del Parlament Europeu i del Consell relatiu al sistema de gestió i auditories mediambientals a l'àmbit de les Illes Balears, i creació del Registre Balear de Centres Turístics i no Turístics Adherits al Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals.
IB
Decret 123/2002, de 4 d'octubre, sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears.

ESPÈCIES i ESPAIS NATURALS
UE
Directiva del Consejo de 2de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres.
UE
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Reglamento (CE) nº 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE)
ESP
Ley 4/1989, 27 marzo. Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
ESP
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
ESP Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
ESP Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
ESP Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
IB
Ley 1/1991, 30 enero. Espacios Naturales y régimen urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares.
IB
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
IB
Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2004, d’inici de l’elaboració d’una disposició de caràcter general ampliant el llistat de LICS i ZEPAS a l’àmbit de les Illes Balears, en el compliment de les directives comunitàries 79/409/CE I 92/43/CEE.
IB
Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears.
IB
Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears

COSTA i PESCA
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa.
Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas
Real Decreto 1471/89 de aprobación del reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley de costas 22/1988.
Decreto 72/1994, de 26 mayo. Planes de Ordenación del Litoral en las Illes Balears
Decreto 91/1997, de 4 de julio de 1997. Protección de los recursos marinos.
Decret 69/1999, de 4 de juny de 1999, pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l'arxipèlag Balear.
Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de dia 15 de juny de 1999, per la qual es desenvolupa el Decret 69/1999 del 4 de juny, de pesca esportiva i recreativa, per a l'ús d'alguns aparells tradicionals per a la pesca recreativa a les aigües interiors de les Illes Balears.
Llei 10/2005, de dia 14 de juny de ports de les Illes Balears.

CONTAMINACIÓ I PROTECCIÓ
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Llei 3/2005 de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.
Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears

LEGISLACIÓ DIVERSA
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears
Decreto 38/1985, 16 mayo. Comisión Balear de Medio Ambiente. Creación.
 
 

Clients

Clients

Clients 

Legislació

Clients

Codi ètic

Documents

Legislació

 
     
 

 


info@eco-consulta.net
 

C. de la Sínia, 15. Felanitx (Mallorca) 07200

 
Tel - Fax: 971 58 15 96