Legislació
  Eco Consulta
 
ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

La clau dels processos d’AIA és l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA). La responsabilitat de la realització d’aquest estudi recau sobre el titular del projecte, aquest pot contractar a qualsevol equip d’especialistes perquè elaborin l’estudi. El contingut de l’estudi dependrà de l’acció de què es tracti, però sigui quina sigui l’activitat, la finalitat de l’estudi és realitzar una predicció sobre els efectes ambientals que el projecte pot produir, així com una valoració d’aquests.
Les exigències pel que fa a l’equip redactor de l’EIA són les que poden aportar al sistema l’objectivitat. La normativa comunitària no indica res respecte a aquests requeriments, aquest buit és arreglat, de qualque manera, per la normativa estatal la qual se limita a incorporar la definició de “tècnic competent”.

Parts en què es divideix és l’Estudi d’Impacte Ambiental

  1. Descripció del projecte i les accions que es vol realitzar. L’objectiu és detallar la localització espacial del projecte i les accions susceptibles de produir impacte ambiental, és a dir, els materials a utilitzar, els recursos naturals afectats i les emissions, abocaments o renous que la seva realització i funcionament provoqui, així com un examen de les alternatives tècnicament viables i una justificació de l’opció proposta.
  2. Inventari ambiental. Es tracta de descriure les condicions ambientals abans de la realització de l’obra, i de realitzar un estudi comparatiu de la situació actual i futura, amb i sense l’acció proposta.
  3. Identificació i valoració dels impactes. Es tracta de la part tècnicament més complexa. Una vegada determinats els efectes es realitza la valoració dels mateixos, normalment mitjançant una sèrie d’avaluacions qualitatives. En la seva realització s’ha d’utilitzar una terminologia i uns conceptes específics, explicitats a l’Annex I del Reial Decret que aprova en reglament per a l’execució de l’AIA. (Reial decret 1131/1988).
  4. Proposta de mesures protectores i correctores. S’han de detallar les mesures previstes per reduir o eliminar els efectes ambientals negatius o, en el seu defecte, aquelles mesures destinades a compensar-los, així com el seu cost econòmic. Des d’una perspectiva jurídica aquesta és la part més important de l’EIA, ja que va a condicionar l’autorització del projecte.
  5. Programa de vigilància ambiental. L’estudi haurà de contenir un programa de vigilància i control del compliment de les mesures correctores, així com del seu nivell d’eficàcia. Per això s’establirà un Pla de Seguiment mitjançant la recollida de dades i la seva interpretació.
  6. Document de síntesi. Per facilitar la comprensió de l’estudi s’acompanyarà d’un document de síntesi, sense excedir de 25 pàgines i redactat amb un llenguatge assequible, eliminant en la mesura del possible els termes científics o tècnics.