Legislació
  Eco Consulta
 
AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

A l’any 1986 es va introduir a l’estat l’Avaluació de l’Impacte Ambiental (AIA) com a una nova i enèrgica potestat administrativa del Dret Ambiental, convertint-se en el millor instrument de l’acció preventiva en la preservació de l’entorn.

Amb aquesta tècnica es tracta d’identificar els efectes i valorar els impactes que previsiblement, les accions humanes poden ocasionar a l’ambient. La tècnica d’AIA utilitza una noció àmplia de medi ambient , en concret, el concepte de medi ambient engloba no tant sols la preocupació paisatgística i pels recursos naturals, sinó que també té en consideració elements materials, com el patrimoni històric, cultural o artístic, i també factors socioeconòmics.

La potestat d’avaluació ambiental té per finalitat introduir la preocupació i condicionants ambientals en els processos de presa de decisions públiques i porta a l’elecció de la millor solució ambiental entre les alternatives tècnicament i econòmica viables.

Definició d’Avaluació de l’Impacte Ambiental

L’avaluació d’impacte ambiental admet varies aproximacions, que malgrat girar sobre el mateix tema resulten independents entre elles.

Aproximació conceptual

L’AIA és un procés d’anàlisi, en més o menys llarg i complex, encaminat a formar un judici previ, el més objectiu possible sobre els efectes ambientals d’una acció que l’home ha previst i sobre la possibilitat d’evitarlos o reduir-los a uns nivells acceptables. L’AIA s’aplica sols a projectes en previsió, no a projectes realitzats. Per a aquests, hi ha un altre sistema encaminat a fer una profunda avaluació i proposta de solucions: l’Auditoria Ambiental.

Aproximació administrativa

L’AIA és un procediment administratiu, que promou i desenvolupa una sèrie d’estudis i informes sobre les incidències ambientals que es poden derivar d’una acció o projecte, facilitant la revisió crítica d’aquests estudis i informes amb aportacions àmplies de participació ciutadana, analitzant i resumint tota la informació disponible per fonamentar una decisió d’acceptació, modificació o rebuig, ambientalment i socioecomòmica encertada sobre el projecte o acció en qüestió. És, doncs, un instrument administratiu de control de projectes que incorpora en el seu procediment la participació ciutadana.