Legislació
  Eco Consulta
 
GESTIÓ AMBIENTAL - ISO 14001

Després de l’èxit de la sèrie de normes ISO 9000 per a sistemes d’assegurament de la qualitat, a l’estiu de 1996 es van començar a publicar la sèrie de normes ISO 14000 de gestió mediambiental.

L’objectiu d’aquestes normes és el de promoure la gestió mediambiental a les empreses de manera similar a la gestió de la qualitat que han promocionat les normes ISO 9000.

Sèrie de normes ISO 14000 sobre gestió ambiental

ISO 14001 Sistemes de gestió mediambiental: especificacions i directrius per a la seva utilització
ISO 14004 Sistemes de gestió mediambiental. Directrius generals sobre principis, sistemes i tècniques de suport.
ISO 14010 Directrius per a l’auditoria mediamb iental. Principis generals
ISO 14011 Directrius per a l’auditoria mediambiental. Procediments d’auditoria. Auditoria dels sistemes de gestió mediambiental.
ISO 14012 Directrius per a l’auditoria mediambiental. Criteris de qualificació pels auditors
mediambientals.
ISO 14031 Gestió mediambiental. Avaluació del comportament mediambiental. Directrius
ISO 14041 Gestió mediambiental. Anàlisi del cicle de vida. Definició de la finalitat i el camp i anàlisi d’inventaris.
ISO 14050 Gestió mediambiental. Vocabulari.

ISO 14001

Aquesta norma internacional la pot aplicar qualsevol organització que vulgui implantar, mantenir al dia i
millorar un sistema de gestió mediambiental.

Les etapes d’implantació

1. Política mediambiental

Aquesta norma requereix que l’organització defineixi una política mediambiental que ha de ser recolzada i
aprovada al màxim nivell directiu i donada a conèixer tant al personal de la pròpia organització com a totes les parts interessades.

La política mediambiental inclou un compromís de millora contínua i de prevenció de la contaminació, així com un compromís de complir amb la legislació i reglamentació mediambiental aplicable.

2. Planificació

L’etapa de planificació de la norma implica:

  • Establir i mantenir al dia un procediment per identificar i avaluar els aspectes mediambientals.
  • Establir i mantenir al dia un procediment de requisits legals i altres requisits.
  • Establir i mantenir documents objectius i fites mediambientals tenint en consideració els aspectes
    mediambientals significatius, les seves opcions tecnològiques i els seus requisits financers, operacionals i de negoci.
  • Establir i mantenir al dia un programa per assolir els objectius i fites.

3. Implantació i funcionament
Dins aquesta etapa cal definir l’estructura i responsabilitats del sistema de gestió mediambiental.

Un dels pilars bàsics per a un bon funcionament del SGMA és el fet de tenir una comunicació fluida, així com la sensibilització i formació de tot el personal de l'organització. S’ha d’elaborar procediments per mantenir al dia la comunicació dins dels diferents nivells i funcions de l’organització així com rebre, documentar i respondre les comunicacions amb les possibles parts interessades.

També cal documentar tot el sistema i identificar totes les operacions i activitats que estan associades amb els aspectes mediambientals significatius per establir el corresponent control operacional.

Finalment, dins d’aquesta etapa cal establir i mantenir al dia plans d’emergència i capacitat de resposta per prevenir i reduir possibles impactes mediambientals que puguin estar associats amb ells.

4. Comprovació i acció correctora

Un cop implantat el sistema l’organització haurà d’establir mecanismes de seguiment i mesura de les operacions i activitats que puguin tenir un impacte significatiu en el medi ambient.

L’organització ha d’establir i mantenir al dia procediments que defineixin la responsabilitat i l’autoritat per controlar i investigar les no conformitats portant a terme accions encaminades a la reducció de qualsevol impacte així com les accions correctores i preventives corresponents.

Finalment, l’organització ha d’establir i mantenir al dia programes i procediments perquè es realitzin de forma periòdica auditories internes del sistema de gestió mediambiental.

5. Revisió

L’organització ha de revisar el sistema de gestió mediambiental, a intervals definits, que siguin suficients per assegurar la seva adequació i eficàcia.